Организација рада

Рад установе је организован по службама. Службе немају својство правног лица и не могу самостално иступати нити бити носиоци права и обавеза у правном промету са трећим лицима. Постоје следеће службе:

Служба за стручни рад
Служба општих, правних и техничких послова
Служба рачуноводства и комерцијалних послова
Служба за здравствену заштиту и негу корисника
Служба прехране

Органи установе

Органи установе су: Управни одбор, Надзорни одбор и директор Установе.

Установу заступа, представља и потписује директор Установе без ограничења. Директора Установе именује и разрешава решењем министар надлежан за рад и социјалну политику Републике Србије, на основу јавног конкурса, а по прибављеном мишљењу Управног одбора на време од 4 године. Директор је за свој рад непосредно одговоран Управном одбору и оснивачу Установе.

ВД дирекор установе  – Ивана Матејић
Председник Управног одбора – Здравко Ћубић.
Председник Надзорног одбора – Марко Тодоровић