Радно време

  1. Радно време директора, секретара, дипл.економисте за финансијско-рачуноводствене послове, социјалних радника, запослених на рачуноводственим и пословима набавке и складиштења, административног радника, лекара и главне сестре, возача и домара почиње радним даном у 7,00 часова, а завршава се у 15,00 часова;
  2. Радно време мед. техничара обавља се сменски на следећи начин:

–           рад у турнусу и то од 07,00-19,00 часова, одмор 24 часа и од 19,00-07,00 часова, одмор 48 часова,

–           сменски рад и то I смена од 07-15,00 часова, I I смена од 13,00-21,00 часова, I I I смена од 22,00-06,00 часова

  1. Радно време неговатељица и спремачица обавља се сменски и то на следећи начин: I смена од 07-15,00 часова, I I смена од 13,00-21,00 часова, I I I смена од 22,00-06,00 часова
  2. Радно време на пословима у кухињи обавља се сменски на следећи начин:

–           кувари:I смена од 06,00-14,00 часова, II смена од 12,00 до 20,00 часова;

–           помоћни кувар/сервирка: I смена од 07,00-15,00 часова, II смена од 12,00 до 20,00 часова;

  1. Радно време у вешерају обавља се у две смене и то:

–           I смена од 07,00-14,00 часова

–           II смена од 14,00-21,00 часова